2018-06-20Mn4

Coollogo com 265713933


(@@\'(@G *@G C@\'F
H)1)


s p o r t foot ball
هه مـوو وه رزشـيـك نـويـتـريـن هـه فـتـه

#

Hamarang
هـه مـه ره نـك

#

F@@E@@(@@H2 1

New nimbuzz
نــــيـــمـــبــــوز

أ

Hawreani nimbuzz
هـاوريـانـى نـيـمـبـوز

#

(@@E@@(@@@H2

Bombus
بـــمـــبــــوز
#
flood
فـــلـــود

أ

Gorene password
‏كـؤريـنـى بـاسورد

#

Molti media
مـولـتـى مـيـديــا

#

&@@H(@@J@@1\' 001

Operamini

ئــــوبـــــيــــرا

أ

E@@@J@@@C33

Migg33
مــــيــــك33‎ ‎

أ

asantren rega bo drwst krdne sait
ئـاسـانـتـريـن ريـكـا بـؤ دروسـت كـردنـى سـايـت

أ

ياهو

Yahoo
يــــــاهـــــو

أ

A@@@D\'4 002

Flash
فـــلاش

أ

Radio tv
راديــؤ تــيـفى

أ

BBC
خـيـراتـريـن هـه والـى سـيـاسـى لـه ‏BBC

أ

xawn nama
خــه ون نــامـــه

أ

nawt chwan bnwsa
‏ نـاوه كـه ت بـنـوسـه بـه جـوان تـريـن شـيـوه

أ

Sumbul
سـيـمـبـولـى جـوان

أ
Logo tagline

Cod java
كـودى جـافـا سـكـريـن

أ

Cod sait
كــودى ســايــت

أ

Code rangakan
كــودى ره نــكـه كـان

أ

kar pê krdne cod xml
ئـيش بـئ كردنى كـؤده كـان

أ

J$
Video
‏فــيــديــؤ

أ

Filma dublaj krawe kurdi

أ

wenae xoshawesti
ويـنـه ى خـؤشـه ويـسـتـى

أ

Wenae hunarmandan
ويــنــه ى هــونـه رمـه نــدان

أ

Gorani
كـــؤرانـــى

أ

Gorani turke
كـؤرانـى تـوركـى

أ
Gorani arbi
كــورانــى عــربـى

أ

Text bo dang
تـيـكـسـت بـؤ ده نـك

أ

wênakat chwan bka
ويـنـه كـه ت جـوان بـكـه

أ

.jpg
Yari mobil
‏يـارى مـوبـايـل تـايـبـه ت

أ

,@@@\'*

Hamu barnamakani chat
أ


أ

بـه رنـامـه كـانـى كـومـبـوتـه ر

أ

بـه رنـامـه كـورديـه كـان

أ

Coollogo com303401552

Qamus
قـــامـــووس
أ

logo‏ دروسـت كـردنـى

أ

دروسـت كـردنـى سـايـتـى مـوبـايـل

أ

danane sait la google
دانـانـى سـايـت لـه كـوكـل

أ

(DH*H3
Hack krdne mobil ba bluetooth
هـاك كـردنـى مـوبـايـل بـه بـلوتـوس

أ

Images
anti virus
ئـه نـتـى فـايـروس

أ

Peti tazwer
بـيـتـى تـه زويـر

أ

I 001
Nukta
نـوكـتـه

أ

Pandi pêshenan
بـه نـدى بـيـشـيـنـان

أ

pdfكـتـيـب شـيـوه ى ‏

أ

Sh7re mobil
شـعـرى مـوبـايـل
أ

am saita hamu pê dawesteakani mobil la xo dagrêt
ئـه م سـايـتـه هـه مـوو بـيـداويستـيه كانى مـوبايل له خو ده كـريت

أ
Rastaw xo la facebook qsa bka
راسـتـه و خـؤ لـه فـه يـس بـوك قـسـه بـكـه

أ

Bun ba admin la facebook
بـون بـه أددمـيـن لـه فـيـس بـوك

أ

زمــاره ى ســه ردان


page counter

أ

مـيـوانـى سـه ر هـيـل
1
أ
&@@J@@E@@J@@D
dl.~~shkaw~~~93@nimbuzz.com
dl.~~shkaw~~~93@yahoo.com

أ

Www.lawehawler.xtgem.com 1

Reklam
ر يــكــلا م

(@G 1J@H(@G 1\'F
dl.~~shkaw~~~93
أ

27180 104339212929068 100000589695106 116772 2814681 n[1] (1)


Insane